Misja: Informujemy o emisjach obligacji korporacyjnych, które sami chcielibyśmy kupić
 •  
  Jesteś zainteresowany inwestycjami w akcje?
  Skontaktuj się z nami!
 •  
  Imię:
  Nazwisko
 •  
  Miejscowość:
 •  
  Telefon:
  E-mail:
 •  
  Przewidywana kwota inwestycji:
 •  
  Dodatkowe informacje:
 •  
  Ile wynosi suma 3 i 2?
  Kod zabezpieczający:
 •  

Dlaczego warto się z nami skontaktować?

Jeśli:

 • chcą Państwo być na bieżąco informowani o wyselekcjonowanych, interesujących emisjach akcji,
 • są Państwo zainteresowani inwestowaniem w instrumenty udziałowe,
 • chcą Państwo omówić możliwości inwestowania w akcje, certyfikaty inwestycyjne oraz podobne instrumenty z osobami posiadającymi licencje doradców inwestycyjnych,

– warto skontaktować się nami:

 • poprzez wypełnienie powyższego formularza zgłoszeniowego,
 • mailowo: akcje@pib-finanse.pl,
 • telefonicznie: 532 088 734 lub 532 088 737.
Korzystanie z naszych usług jest bezpłatne!

Emisja akcji

Emisja akcji to sposób na podniesienie kapitału własnego oraz szansa na pozyskanie nowych akcjonariuszy i upublicznienie spółki. Podmiotami, które mogą emitować akcje, są spółki akcyjne i spółki komandytowo-akcyjne.

Inne, alternatywne do emisji akcji, formy finansowania to:

 1. Emisja obligacji korporacyjnych.
 2. Kredyt bankowy.
 3. Leasing.
 4. Finansowanie poprzez pożyczki udzielone przez podmioty i osoby prywatne.
 5. Finansowanie poprzez emisję obligacji zamiennych, czyli instrumentów łączących cechy akcji i obligacji. Spółka emituje obligacje, które mogą być w określonym czasie zamienione na akcje (sposób określenia ilości akcji przypadającej na jedną obligację jest określany w uchwale o emisji obligacji).

Wszystkie wypunktowane operacje powodują zwiększenie kapitału obcego (zobowiązań) w spółce.

 

 

Zalety finansowania kapitałem własnym pozyskanym w ramach emisji akcji

Akcjonariusze, czyli osoby które obejmują akcje, nie mają prawa żądać odsetek od zainwestowanego kapitału, ani domagać się zwrotu środków, za które nabyli akcje. To kluczowa różnica i zaleta w stosunku do finansowania kapitałem obcym: emisją obligacji, kredytem czy pożyczkami. W zamian za bezwarunkowe wsparcie finansowe spółki, akcjonariusze staja się właścicielami części biznesu i nabywają możliwość uczestniczenia w Walnych Zgromadzenia z prawem głosu, czyli mogą współdecydować o losie spółki. Dodatkowo akcjonariusze mogą uczestniczyć w podziale wypracowywanych przez spółkę zysków poprzez otrzymywanie dywidendy. Natomiast w przypadku likwidacji spółki mają prawo do części środków uzyskanych ze spieniężenia majątku spółki.

Spółka może emitować różne serie akcji. Oznacza to skalowalność i elastyczność w pozyskiwaniu kapitału i oddawaniu własności kolejnych części spółki. Sprzedawanie akcji w kolejnych emisjach może być łatwiejsze, bo inwestorzy będą już znali spółkę – szczególnie jeśli jej akcje są notowane na giełdzie.

Akcje mogą być emitowane w cenach wyższych od nominału. Powoduje to, że dotychczasowi akcjonariusze oddaja mniejszy procent spółki, niż by to wynikało z relacji kwoty pozyskanej w trakcie emisji do dotychczasowej wysokości kapitału akcyjnego.

Wyemitowane akcje mogą być wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect lub na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych (GPW). Dla nabywców akcji oznacza to możliwość łatwego handlowania posiadanymi papierami – co zwiększa ich atrakcyjność, a więc ułatwia znalezienie nabywców akcji. Natomiast dla emitenta jest to prestiż, dobra reklama i uwiarygodnienie w oczach potencjalnych i aktualnych Klientów oraz kontrahentów. Wiąże się to jednak ze spełnieniem wymogów określonych w regulaminie rynku (m.in. z wypełnianiem obowiązków informacyjnych, czyli publikowaniem raportów bieżących dotyczących najistotniejszych zdarzeń mogących mieć wpływ na kurs akcji i raportów okresowych ze sprawozdaniami finansowymi) oraz dodatkowymi kosztami.

 

 

Proces emisji akcji (oferta prywatna) i upublicznienia spółki (NewConnect)

Poniżej przedstawiamy w skrócie najważniejsze etapy emisji akcji i wprowadzenia spółki do obrotu zorganizowanego.

 

1. Przekształcenie

Przed emisją należy przekształcić spółkę w jedną z form, dla której prawo dopuszcza możliwość emisji akcji: spółkę akcyjną lub spółkę komandytowo-akcyjną. Zdecydowana większość akcji notowanych na GPW i NewConncet to papiery emitowane przez spółki akcyjne.

 

2. Decyzja o emisji

Do jej podjęcia konieczna może być uchwała walnego zgromadzenia o emisji akcji oraz o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

 

3. Przygotowanie dokumentacji

Emisja akcji wymaga sporządzenia dokumentu (propozycji nabycia), który będzie udostępniany potencjalnym nabywcom w liczbie nie większej niż 149 egzemplarzy. Warto również przygotować ogólną prezentację firmy i oferty (teaser), która będzie zachęcała potencjalnych inwestorów, ale nie będzie zawierać informacji poufnych.

Podstawowymi dokumentami potrzebnymi do przygotowania propozycji nabycia są dokumenty formalne (odpis KRS itp.) oraz sprawozdania finansowe spółki za poprzednie lata, informacje o prowadzonej działalności oraz prognozy i plany rozwoju spółki.

Koszt finansowania akcjami to dywidendypłacone inwestorom oraz wynagrodzenie podmiotu przeprowadzającego emisję. W procesie oferowania akcji nowym inwestorom istotnym jest fakt, że emisja akcji wiąże się z oddaniem części własności spółki, a czasem i władzy nowym wspólnikom.

Wynagrodzenie podmiotu przeprowadzającego emisję składa się przeważnie z części stałej (za przygotowanie dokumentów) w wysokości zwykle co najmniej kilkudziesięciu tysięcy złotych oraz kwoty succes fee wynoszącej do kilku procent pozyskanej kwoty finansowania.

 

4. Spotkania z potencjalnymi inwestorami

Mogą być konieczne w przypadku większej wartości emisji lub dużego rozproszenia potencjalnych nabywców akcji.

 

5. Oferta prywatna

W ramach procesu oferowania akcji następuje przekazanie maksymalnie 149 inwestorom szczegółowych propozycji nabycia. A następnie zebranie zapisów i wpłat na akcje oraz dokonanie przydziału akcji konkretnym inwestorom przez zarząd emitenta.

Dalszym korkiem jest zgłoszenie do KRS faktu poniesienia kapitału. Na podstawie wniosku sąd rejestruje podwyższenie kapitału akcyjnego spółki.

 

6. Notowanie na rynku

Po udanym zakończeniu emisji należy złożyć wniosek o dopuszczenie akcji do notowań na rynku. Po zaakceptowaniu wniosku przez Zarząd GPW inwestorom zostaje udostępnione memorandum informacyjne, a akcje wchodzą do obrotu na NewConnect. Od tego momentu spółka jest zobowiązana do publikowania swoich sprawozdań finansowych oraz informowania rynku o ważnych wydarzeniach w formie raportów bieżących. Dodatkowo na spółce ciąży obowiązek korzystania przez 2 pierwsze lata notowań z usług Autoryzowanego Doradcy NC.

Jeśli rozważają Państwo sprzedaż lub emisję akcji Państwa spółki, zachęcamy do kontaktu z nami.