Misja: Informujemy o emisjach obligacji korporacyjnych, które sami chcielibyśmy kupić
 •  
  Jesteś zainteresowany inwestycjami w akcje?
  Skontaktuj się z nami!
 •  
  Imię:
  Nazwisko
 •  
  Miejscowość:
 •  
  Telefon:
  E-mail:
 •  
  Przewidywana kwota inwestycji:
 •  
  Dodatkowe informacje:
 •  
  Ile wynosi suma 3 i 2?
  Kod zabezpieczający:
 •  

Dlaczego warto się z nami skontaktować?

Jeśli:

 • chcą Państwo być na bieżąco informowani o wyselekcjonowanych, interesujących emisjach akcji,
 • są Państwo zainteresowani inwestowaniem w instrumenty udziałowe,
 • chcą Państwo omówić możliwości inwestowania w akcje, certyfikaty inwestycyjne oraz podobne instrumenty z osobami posiadającymi licencje doradców inwestycyjnych,

– warto skontaktować się nami:

 • poprzez wypełnienie powyższego formularza zgłoszeniowego,
 • mailowo: akcje@pib-finanse.pl,
 • telefonicznie: 532 088 734 lub 532 088 737.
Korzystanie z naszych usług jest bezpłatne!

Lokum Deweloper - drugie podejście do IPO

Lokum Deweloper S.A. podał nowy harmonogram oferty publicznej akcji. Zapisy inwestorów indywidualnych przyjmowane będą od 20 do 24 listopada 2015 roku. Spółka zaoferuje 5 mln nowych akcji po cenie emisyjnej nie wyższej niż 15 złotych. W pierwszym podejściu do IPO (w październiku br.) spółka wyznaczyła cenę maksymmalną na poziomie 20 złotych, jednak oferta nie doszła wtedy do skutku.

Grupa Lokum

Logo Lokum DeweloperGrupa Lokum Developer to jedna z największych na wrocławskim rynku firm wyspecjalizowanych w budowie wielorodzinnych obiektów mieszkaniowych. Na lokalnym, wrocławskim rynku nieruchomości Grupa Lokum zajmuje czwarte miejsce wśród deweloperów z 5,5% udziałem. Szczególnie dobrą pozycję Grupa Lokum ma w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie – we Wrocławiu jej udział w tym segmencie rynku wynosi 13,7%.

Model biznesowy Grupy Lokum oparty jest na dobrej znajomości lokalnego, wrocławskiego rynku i poparty dużym doświadczeniem. Pierwszy projekt Grupy Lokum zrealizowany został w 2004 roku, w ramach działalności gospodarczej pana Dariusza Olczyka, kontrolującego obecnie emitenta. Spółka Lokum Deweloper S.A. będąca jednostką dominującą Grupy Lokum Deweloper została zawiązana w roku 2011. Grupa Lokum zatrudnia obecnie ok. 65 osób.

W swoich projektach Grupa Lokum pełni funkcję generalnego wykonawcy, co pozwala na optymalizację kosztową. Wykorzystywana jest również ekonomia skali poprzez budowę kilkusetmieszkaniowych osiedli w jednej lokalizacji. Grupa docelowa klientów to osoby poszukujące mieszkań dobrze zlokalizowanych o podwyższonym standardzie.

Według opublikowanej w październiku prezentacji, Grupa Lokum zrealizowała dotychczas ok. 2300 lokali o powierzchni użytkowej 124 tys. m2. Spółka podała, że w planach, w ramach posiadanego banku ziemi, ma kolejne projekty 1262 lokali o powierzchni użytkowej ok. 67 tys. m2. Obecnie Grupa Lokum realizuje projekty w trzech lokalizacjach – łącznie 517 lokali o powierzchni użytkowej ok. 27 tys. m2. Inwestycje Grupy Lokum zlokalizowane są głównie w centrum Wrocławia lub z dobrym skomunikowaniem w okolicach centrum.

Strategia rozwoju Grupy Lokum

Głównym celem strategicznym Grupy Lokum jest długoterminowy wzrost wartości firmy – zwiększenie skali działalności z zachowaniem wysokości osiąganej marży. Spółka zamierza utrzymać swoją pozycję lidera we Wrocławiu w segmencie lokali mieszkalnych o podwyższonym standardzie – plany zakładają osiągnięcie 25% udziału w tego typu lokalach w ciągu najbliższych pięciu lat. Na wrocławskim rynku ogółem spółka zamierza w tym samym czasie osiągnąć 10% udziału. W planach Grupy Lokum jest również rozwinięcie działalności na nowych rynkach – w Warszawie i Krakowie. Spółka zakłada zdywersyfikowane finansowanie tych inwestycji w oparciu o kapitały własne, zyski zatrzymane, wpłaty od klientów, kredyty i emisje obligacji.

Wyniki i prognozy finansowe

Harmonogram realizowanych inwestycji w bieżącym roku zakłada, że większość rocznych przychodów będzie wykazana w wynikach za czwarty kwartał. W związku z tym spółka oczekuje, że pomimo niskich wyników za trzy kwartały, odnotuje wzrost rok do roku zarówno w zakresie przychodów jak i zysków.

(mln zł)

Przychody

Zysk operacyjny

EBITDA

Zysk netto

2012

84,4

12,8

13,1

11,4

2013

100,5

22,8

23,4

22,4

2014

126,7

26,2

26,8

26,0

-

-

-

-

-

I-III kw. 2014

111,9

25,5

b.d.

25,6

I-III kw. 2015

55,6

13,8

b.d.

13,3

-

-

-

-

-

2015E

128,1

37,8

38,5

36,9

2016E

172,1

46,6

47,3

42,4

Źródło: prezentacja Grupy Lokum, listopad 2015 roku.

W prospekcie emisyjnym spółka poinformowała, że zamierza rekomendować wypłatę 30% dywidendy od skonsolidowanego zysku netto, poczynając od zysku wypracowanego w 2015 roku.

Emisja obligacji

Grupa Lokum nie jest już nowicjuszem na rynku kapitałowym. Pod koniec ubiegłego roku spółka-matka Grupy Lokum, czyli Lokum Deweloper S.A., wyemitowała obligacje trzyletnie o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł. Obligacje LKD1017 notowane są aktualnie na rynku obligacji Catalyst. Termin wykupu obligacji to 17 października 2017 roku.

IPO

Lokum Developer S.A. pierwotnie zakładała, że pozyska z oferty publicznej 5 mln akcji serii C 100 mln zł brutto. Po weryfikacji ceny emisyjnej akcji z 20 do 15 zł wpływy z oferty wyniosą maksymalnie 75 mln zł brutto. Pozyskane środki spółka zamierza zainwestować w zakup działek w Krakowie i we Wrocławiu, a pozostała część wpływów ma zostać przeznaczona na realizacje tych projektów, w części która nie będzie pokryta długiem – kredytami bankowymi, pożyczkami lub obligacjami. Zakupy gruntów planowane są na koniec bieżącego oraz na przyszły rok. Mniejsze wpływy z emisji od pierwotnie planowanych nie wpłyną według spółki na strategię oraz plany inwestycyjne.

Spółka zakłada, że inwestorzy instytucjonalni obejmą 85% emisji nowych akcji, do inwestorów indywidualnych ma być skierowane pozostałe 15%. Pojedynczy zapis inwestora musi opiewać na co najmniej 10 akcji.

Harmonogram oferty

Akcje Oferowane – do 5 mln akcji serii C po cenie emisyjnej nie wyższej niż 15 zł.

20 – 24 listopada 2015 r.

Przyjmowanie zapisów i wpłat na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych

24 – 25 listopada 2015 r. (do godz.15.00)

Budowa Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych

25 listopada 2015 r.

Podanie do publicznej wiadomości Ceny Akcji Oferowanych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, oferowanych w poszczególnych transzach

27 listopada 2015 r.

Ostatni dzień (upływ terminu) dla uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu

26 listopada – 1 grudnia 2015 r.

Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, w tym:

do 30 listopada 2015 r. – przyjmowanie zapisów oraz dokonywanie wpłat na Akcje Oferowane w odpowiedzi na Zaproszenia wystosowane w związku z uczestnictwem w budowie Księgi Popytu,

do 1 grudnia 2015  r. – przyjmowanie zapisów i wpłat w odpowiedzi na wezwania wystosowane w oparciu o dodatkową listę przydziału oraz zapisów i wpłat innych inwestorów.

2 grudnia 2015 r.

Przydział Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych - Zamknięcie Oferty Publicznej

Około 2 tygodni od przydziału Akcji Oferowanych

Pierwszy dzień notowania PDA na rynku regulowanym GPW

Około 1 miesiąca od przydziału Akcji Oferowanych

Pierwszy dzień notowania Akcji na rynku regulowanym GPW