Misja: Informujemy o emisjach obligacji korporacyjnych, które sami chcielibyśmy kupić
 •  
  Jesteś zainteresowany inwestycjami w akcje?
  Skontaktuj się z nami!
 •  
  Imię:
  Nazwisko
 •  
  Miejscowość:
 •  
  Telefon:
  E-mail:
 •  
  Przewidywana kwota inwestycji:
 •  
  Dodatkowe informacje:
 •  
  Ile wynosi suma 3 i 2?
  Kod zabezpieczający:
 •  

Dlaczego warto się z nami skontaktować?

Jeśli:

 • chcą Państwo być na bieżąco informowani o wyselekcjonowanych, interesujących emisjach akcji,
 • są Państwo zainteresowani inwestowaniem w instrumenty udziałowe,
 • chcą Państwo omówić możliwości inwestowania w akcje, certyfikaty inwestycyjne oraz podobne instrumenty z osobami posiadającymi licencje doradców inwestycyjnych,

– warto skontaktować się nami:

 • poprzez wypełnienie powyższego formularza zgłoszeniowego,
 • mailowo: akcje@pib-finanse.pl,
 • telefonicznie: 532 088 734 lub 532 088 737.
Korzystanie z naszych usług jest bezpłatne!

Barometr giełdy WIGTRACER najniżej od sierpnia 2014

Makroekonomiczny Barometr Koniunktury Giełdowej WIGTRACER spadł w styczniu (dane za grudzień) aż o 10 punktów do poziomów nienotowanych od sierpnia 2014 roku. Największy negatywny wpływ na ostatni odczyt miernika miała pogarszająca się sytuacja w polskim sektorze przemysłowym oraz sektorze bankowym. Negatywnie, ale w mniejszym stopniu na poziom barometru wpłynęła inflacja i podaż pieniądza w Polsce. Zmienne finansowe tj. rynkowe stopy procentowe oraz kurs złotego do walut obcych w grudniu wzrosły, neutralizując nieznacznie negatywny odczyt. Poziom wskaźnika po grudniu wynosi 12 punktów, a jego spadkowa tendencja trwa nieprzerwanie od stycznia 2015, kiedy barometr osiągnął poziom 59 punktów. 

 

Grupy mierników WigTracera

 

Największy negatywny wpływ na poziom wskaźnika miały niekorzystne tendencje w sektorze przemysłowym i bankowym. Wskaźnik menadżerów logistyki PMI za grudzień nie zmienił się w stosunku do listopada. Zdaniem ankietowanych produkcja i zatrudnienie rosły w szybszym tempie. Poprawie uległy zamówienia eksportowe. Spadła natomiast liczba nowych zamówień krajowych, nakładów produkcyjnych, wydłużył się czas dostaw oraz gwałtownie spadły koszty produkcji i cen wyrobów gotowych. Z kolei ankietowani przez GUS przedsiębiorcy widzą sytuację w sektorze w gorszym świetle w stosunku do listopada. Ogólny klimat w koniunktury w sekcji przetwórstwo przemysłowe spadł poniżej 0. Negatywnie oceniono bieżący portfel zamówień krajowych i zagranicznych, sytuację finansową przedsiębiorstw, wzrosły należności, opóźnienia płatności oraz stan zapasów wyrobów gotowych. Planowane są redukcje zatrudnienia. Jeszcze bardziej pogorszyła się ocena ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym. Ostatecznie wskaźnik syntetyczny koniunktury istotnie się obniżył w relacji do listopada 2015.

Grudzień przyniósł znaczne osłabienie sytuacji w sektorze bankowym. Indeks PENGAB  spadł do poziomu 17.1 pkt. do poziomu najniższego w 2015 roku. W grudniu wskaźnik prognoz spadł aż o 8,2 punktu, najwięcej od kilku lat. Bankowcy negatywnie widzą przyszłość na rynku kredytów indywidualnych i przedsiębiorstw. Spadły istotnie prognozy sytuacji gospodarki kraju, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Sektor bankowy na GPW musi się zmierzyć ze spadkiem marż w związku z wprowadzeniem podatku bankowego, wzrostem opłat na rzecz BGF. Niewiadomą pozostaje kwestia kredytów we frankach. Wprowadzenie podatku bankowego może zmniejszyć wolumen sprzedaży, niskomarżowych i zwiększających aktywa bankowe, kredytów hipotecznych i kredytów dla przedsiębiorstw, co może mieć negatywne przełożenie na całą gospodarkę.

Zmienne finansowe wykorzystane do budowy WIGTRACER wzrosły w grudniu. Bezpośrednio na taką sytuację wpłynęła decyzja FED o podniesieniu stóp procentowych, co wywołało krótkoterminowe osłabienie dolara amerykańskiego, a w konsekwencji doprowadziło do umocnienia złotówki do dolara amerykańskiego oraz wzrostu rentowności na długim końcu polskiej krzywej dochodowości. Krótki koniec krzywej pozostał stabilny. Deflacja powoli maleje, a rynek nie jest do końca przekonany czy dyskontować w cenach ewentualne obniżki stóp przez nową Radę Polityki Pieniężnej. 

 

WIGTRACER na tle indeksu WIG 

 

Grudniowy dane wchodzące w skład WIGTRACER w połączeniu z sytuacją zewnętrzną stawiają przyszłość gospodarki w raczej negatywnym świetle. Podatek bankowy jest już zatwierdzony, ale skutki jego wprowadzenia dopiero odczujemy w 2016 roku. Rynek wciąż czeka na szczegóły programu ratowania polskiego górnictwa i roli, jaką odegra w tym procesie branża energetyczna. Czekamy też na szczegóły podatku od handlu wielkopowierzchniowego. Do ważnych czynników kształtujących koniunkturę w 2016 roku należy zaliczyć realizację przez rząd zatwierdzonego budżetu Skarbu Państwa na 2016 rok. Zakładany przez rząd w 2016 roku wzrost inflacji o 1,7% oraz PKB o 3,8% jest naszym zdaniem mało realny, podobnie jak szansa na osiągnięcie zakładanych przychodów i poniesionych wydatków. Informacje o realizacji założeń budżetowych w trakcie roku będą determinować zachowanie się złotego i rynku długu. Czynniki zewnętrzne nie dają również na razie powodów do zadowolenia. Słabe zachowanie głównych parkietów, spowolnienie w Chinach, niskie ceny surowców i towarów, brak presji inflacyjnej oraz napięcia polityczne na Bliskim Wschodzie to główne ryzyka zewnętrzne. Barometr WIGTRACER po grudniu znajduje się w trendzie spadkowym powyżej trendu ale nieuchronnie zbliża się do granicy oddzielającej fazę spadku powyżej trendu i spadku poniżej trendu.

06.01.2015, InvestTracer.com

 


Makroekonomiczny barometr koniunktury giełdowej WIGTRACER został opracowany przez InvestTracer.com i jest wskaźnikiem złożonym służącym do orientacyjnej oceny sytuacji na giełdzie warszawskiej oraz przewidywania kierunków zmian giełdy w horyzoncie średnioterminowym zgodnym z cyklem koniunkturalnym Kitchina w gospodarce.

Kolejnymi etapami prowadzącymi do uzyskania końcowej postaci barometru WIGTRACER są:

1. Analiza synchronizacji szerokiego spektrum wskaźników makroekonomicznych opisujących sferę realną i finansowa gospodarki z indeksem giełdowym WIG polegająca na ustaleniu korelacji wzajemnej oraz ustaleniu przesunięć czasowych punktów zwrotnych cyklu wskaźnika względem składnika cyklicznego WIG.

2. Selekcja wskaźników wykazujących największe wyprzedzenie względem WIG i największą siłę powiązania z tym indeksem.

3. Ustalenie wag- każdej kategorii zmiennych przypisano odpowiednie wagi, które są niezmienne od początku obliczania barometru.

4. Normalizacja zmiennych - ma na celu zapewnienie porównywalności WIGTRACER z WIG dlatego analizowane szeregi poddano przekształceniom, tak aby uzyskać porównywalne amplitudy wahań.

5. Łączenie wskaźników i budowa wskaźnika złożonego- WIGTRACER jest wskaźnikiem o znormalizowanej amplitudzie i został obliczony jako średnia ważona wyselekcjonowanych wskaźników prostych.

WIGTRACER jest obliczany od listopada 2011 roku a ex post został obliczony dla okresu od stycznia 2001. Barometr skutecznie zasygnalizował z wyprzedzeniem załamanie koniunktury w latach 2007 oraz 2011 roku.

Barometr koniunktury giełdowej WIGTRACER w tym baza artykuł archiwalnych i kalendarz publikacji znajdują się w serwisie InvestTracer.com oraz na portalu finansowym bankier.pl


Źródło: InvestTracer.com