Misja: Informujemy o emisjach obligacji korporacyjnych, które sami chcielibyśmy kupić
 •  
  Jesteś zainteresowany inwestycjami w akcje?
  Skontaktuj się z nami!
 •  
  Imię:
  Nazwisko
 •  
  Miejscowość:
 •  
  Telefon:
  E-mail:
 •  
  Przewidywana kwota inwestycji:
 •  
  Dodatkowe informacje:
 •  
  Ile wynosi suma 3 i 2?
  Kod zabezpieczający:
 •  

Dlaczego warto się z nami skontaktować?

Jeśli:

 • chcą Państwo być na bieżąco informowani o wyselekcjonowanych, interesujących emisjach akcji,
 • są Państwo zainteresowani inwestowaniem w instrumenty udziałowe,
 • chcą Państwo omówić możliwości inwestowania w akcje, certyfikaty inwestycyjne oraz podobne instrumenty z osobami posiadającymi licencje doradców inwestycyjnych,

– warto skontaktować się nami:

 • poprzez wypełnienie powyższego formularza zgłoszeniowego,
 • mailowo: akcje@pib-finanse.pl,
 • telefonicznie: 532 088 734 lub 532 088 737.
Korzystanie z naszych usług jest bezpłatne!

Kolejny silny spadek barometru giełdy WIGTRACER

Makroekonomiczny Barometr Koniunktury Giełdowej WIGTRACER spadł w lutym (dane za styczeń) aż o 17 punktów do poziomów nienotowanych od sierpnia 2013 roku. To już drugi z rzędu tak silny spadek barometru. Łącznie w ciągu dwóch miesięcy WIGTRACER spadł aż 27 punktów. Spośród sześciu grup zmiennych uwzględnianych do obliczania wskaźnika pięć działało w kierunku spadku, a tylko jedna w kierunku wzrostu. Najbardziej na spadku zaważyła pogarszająca się sytuacja w sektorze bankowym oraz osłabiająca się złotówka. Jedyną zmienną, która poprawiła końcowy odczyt to wzrost rentowności na długim końcu krzywej dochodowości. Ostatecznie wartość barometru WIGTRACER za styczeń wyniosła tylko 4 punkty. 

Komponenty wskaźnika WIGTRACER 

Negatywnie na poziom WIGTRACER wpłynęły mierniki produkcji. PMI spadł do 50,9 punktu najniżej od września 2014 roku. Odnotowano spadek tempa wielkości produkcji i liczby nowych zamówień krajowych. Spadają koszty produkcji i ceny wyrobów gotowych. Warunki zewnętrzne i wewnętrzne nie sprzyjają poprawie koniunktury w przemyśle. Spowolnienie gospodarcze w chińskim i amerykańskim sektorze przemysłowym ma swoje przełożenie Niemcy, główny rynek zbytu dla polskich eksporterów. W najbliższym czasie producenci będą musieli się zmierzyć z pośrednimi skutkami podatku obrotowego oraz wyższym kosztem finansowania.  

Poważnie na spadku WIGTRACER zaważyła sytuacja w sektorze bankowym. Indeks PENGAB spadł istotnie w styczniu, o czym zaważyły wskaźniki prognoz. Pesymizm bankowców ma związek z niskim poziomem stóp procentowych, wprowadzeniem podatku bankowego, tematem kredytów frankowych, wzrostem składek na BGF, wymogami kapitałowymi w konsekwencji spodziewanym spadkiem rentowności sektora. W sektorze bankowym dominuje przekonanie o konieczności redukcji kosztów, liczby placówek bankowych, redukcji zatrudnienia i wzroście cen usług.

O niskim odczycie WIGTRACER zaważyła słaba złotówka. W ślad za kolejnymi pomysłami nowego rządu narosły obawy o stan finansów publicznych w najbliższej przyszłości. W konsekwencji agencja ratingowa Standard & Poors obniżyła Polsce rating inwestycyjny i zmieniła perspektywę ratingu na negatywną. „Palcem grożą” również pozostałe agencje Moody’s i Fitch. To kluczowy powód słabości złotówki w styczniu. Te same powody doprowadziły do silnych spadków na długim końcu krzywej dochodowości. W konsekwencji rentowności obligacji długoterminowych wzrosły. Jednocześnie stabilny został krótki koniec krzywej. Stawki WIBOR spadły w niewielkim stopniu. Taka sytuacja zwiększyła różnicę pomiędzy długim i krótkim końcem krzywej, co akurat wpłynęło pozytywnie na końcowy odczyt WIGTRACER. W zasadzie była to jedyna zmienna, która miała pozytywny wydźwięk. Inflacja CPI pozostaje w strefach ujemnych a tempo zmian pieniądza gotówkowego w obiegu spadło. Obie zmienne obniżyły poziom WIGTRACER. 

 

 WIGTRACER na tle indeksu WIG

Mocny spadek WIGTRACER w grudniu i styczniu nie nastraja optymistycznie. Realizują się negatywne scenariusze sygnalizowane w poprzednich komentarzach dotyczących wskaźnika. Zagrożenia dla koniunktury w Polsce widoczne są wewnątrz i na zewnątrz. Czynnikami wewnętrznymi kształtującymi koniunkturę nadal pozostaną: sytuacja w sektorze bankowym i jej wpływ na skalę kredytowania, wyższy koszt kredytu, koszty podatku obrotowego dla całej gospodarki, kosztowne ratowanie górnictwa, sytuacja budżetowa, wolniejsze tempo wzrostu gospodarczego. Czynniki zewnętrzne to słabe zachowanie parkietów rynków rozwiniętych (Niemcy, USA), spowolnienie w Chinach, niskie ceny ropy naftowej, problem rosnącego zadłużenia sektora publicznego na świecie. Koniec stycznia i początek lutego to odreagowanie na rynkach akcji krajów rozwijających się, w tym w Polsce. Poprawę koniunktury można przypisać poprawie na rynku ropy oraz słabnącemu dolarowi i wstrzemięźliwości FED, co z jednej strony w krótkim terminie działa pozytywnie na rynki, z drugiej strony potwierdza obawy władz centralnych o stan światowej gospodarki. Inwestorzy w Polsce uwierzyli, że najgorsze już mamy za sobą i w cenach akcji. Bieżące tendencje wskaźnika WIGTRACER na tle WIG pokazują, że nie traktujemy tego jako scenariusz bazowy. Wystarczy spojrzeć na wykres WIGTRACER na tle WIG i sprawdzić, jak długo trwały fazy spowolnienia w latach 2007-2009 i w latach 2011-2013. Obecne spowolnienie trwa 10 miesiąc. Następne odczyty WIGTRACER pokażą w którym kierunku podąża gospodarka, a w ślad za nią warszawska giełda.

05.02.2016. InvestTracer.com


Makroekonomiczny barometr koniunktury giełdowej WIGTRACER został opracowany przez InvestTracer.com i jest wskaźnikiem złożonym służącym do orientacyjnej oceny sytuacji na giełdzie warszawskiej oraz przewidywania kierunków zmian giełdy w horyzoncie średnioterminowym zgodnym z cyklem koniunkturalnym Kitchina w gospodarce.

Kolejnymi etapami prowadzącymi do uzyskania końcowej postaci barometru WIGTRACER są:

1. Analiza synchronizacji szerokiego spektrum wskaźników makroekonomicznych opisujących sferę realną i finansowa gospodarki z indeksem giełdowym WIG polegająca na ustaleniu korelacji wzajemnej oraz ustaleniu przesunięć czasowych punktów zwrotnych cyklu wskaźnika względem składnika cyklicznego WIG.

2. Selekcja wskaźników wykazujących największe wyprzedzenie względem WIG i największą siłę powiązania z tym indeksem.

3. Ustalenie wag- każdej kategorii zmiennych przypisano odpowiednie wagi, które są niezmienne od początku obliczania barometru.

4. Normalizacja zmiennych - ma na celu zapewnienie porównywalności WIGTRACER z WIG dlatego analizowane szeregi poddano przekształceniom, tak aby uzyskać porównywalne amplitudy wahań.

5. Łączenie wskaźników i budowa wskaźnika złożonego- WIGTRACER jest wskaźnikiem o znormalizowanej amplitudzie i został obliczony jako średnia ważona wyselekcjonowanych wskaźników prostych.

WIGTRACER jest obliczany od listopada 2011 roku a ex post został obliczony dla okresu od stycznia 2001. Barometr skutecznie zasygnalizował z wyprzedzeniem załamanie koniunktury w latach 2007 oraz 2011 roku.

Barometr koniunktury giełdowej WIGTRACER w tym baza artykuł archiwalnych i kalendarz publikacji znajdują się w serwisie InvestTracer.com oraz na portalu finansowym bankier.pl


Źródło: InvestTracer.com