Misja: Informujemy o emisjach obligacji korporacyjnych, które sami chcielibyśmy kupić
 •  
  Jesteś zainteresowany inwestycjami w akcje?
  Skontaktuj się z nami!
 •  
  Imię:
  Nazwisko
 •  
  Miejscowość:
 •  
  Telefon:
  E-mail:
 •  
  Przewidywana kwota inwestycji:
 •  
  Dodatkowe informacje:
 •  
  Ile wynosi suma 3 i 2?
  Kod zabezpieczający:
 •  

Dlaczego warto się z nami skontaktować?

Jeśli:

 • chcą Państwo być na bieżąco informowani o wyselekcjonowanych, interesujących emisjach akcji,
 • są Państwo zainteresowani inwestowaniem w instrumenty udziałowe,
 • chcą Państwo omówić możliwości inwestowania w akcje, certyfikaty inwestycyjne oraz podobne instrumenty z osobami posiadającymi licencje doradców inwestycyjnych,

– warto skontaktować się nami:

 • poprzez wypełnienie powyższego formularza zgłoszeniowego,
 • mailowo: akcje@pib-finanse.pl,
 • telefonicznie: 532 088 734 lub 532 088 737.
Korzystanie z naszych usług jest bezpłatne!

WIGTRACER ponownie w górę – czy na GPW w 2017 powróci hossa?

Makroekonomiczny Barometr Koniunktury Giełdowej WIGTRACER po publikacji danych wrześniowych wzrósł o 7 punktów z poziomu 27 punktów do poziomu 34 punkty. Pozytywnie na poziom wskaźnika wpłynęła poprawa sytuacji w polskim sektorze przemysłowym, poprawa w sektorze bankowym, mocniejsza złotówka oraz wzrost rentowności na długim końcu krzywej dochodowości. Czynnikami oddziałującymi negatywnie na wskaźnik był tylko spadek tempa wzrostu podaży pieniądza oraz zmiany inflacji bazowej.

Czynniki oddziałujące na wysokość wskaźnika WIGTracer

Pozytywnie zaskoczył ostatni odczyt wskaźnika PMI dla przemysłu, który wzrósł do 52,2 wskazując na poprawę warunków w sektorze przemysłowym. Wzrost wielkości produkcji i liczby nowych zamówień był najszybszy od sześciu miesięcy, głównie dzięki wzmożonemu napływowi kontraktów eksportowych. Według MARKIT obniżył się też poziom zapasów pozycji zakupowych i wyrobów gotowych. Wyników tych badań nie potwierdzają badania koniunktury GUS. Ogólny klimat koniunktury w przemyśle ukształtował się we wrześniu na poziomie 3,3 wobec 4,8 w sierpniu. Przedsiębiorcy ankietowani przez GUS sygnalizują, że krajowy portfel zamówień zmniejsza się, a zagraniczny nie ulega zmianie.

Mimo, że dynamika zmian wielkości produkcji wyrażona wskaźnikami GUS i PMI utrzymuje się na poziomach powyżej poziomu neutralnego to i tak główną bolączką polskiej gospodarki jest teraz bardzo duży spadek aktywności inwestycyjnej, głównie inwestycji infrastrukturalnych. Niewiele wskazuje na to aby ta sytuacji miała się szybko odwrócić. O ile spadek inwestycji infrastrukturalnych jest uzasadniony ograniczeniem napływów środków z UE z nowej perspektywy, o tyle niepokoi spadek inwestycji prywatnych za sprawą niepewności w otoczeniu gospodarczym i politycznym. Motorem napędowym gospodarki jest nadal konsumpcja, choć jej wpływ na końcowy odczyt PKB jest niższy od oczekiwanego. Może jeszcze w ciągu dwóch kwartałów zobaczymy pełny efekt 500 plus i poprawy na rynku pracy, ale do dalszej poprawy dynamiki konsumpcji już zabraknie paliwa.

W sektorze bankowym mamy nieznaczną poprawę. Wskaźnik koniunktury bankowej PENGAB wzrósł we wrześniu o dwa punkty. O zmianie na plus zdecydowała poprawa ocen w obszarze kredytów obrotowych przedsiębiorstw i obszarze kredytów mieszkaniowych. Branża mieszkaniowa przeżywa swój renesans, co jest widoczne na poziomie ilości nowych pozwoleń na budowę i mieszkań oddanych do użytkowania i mieszkań w budowie. Niskie stopy procentowe i tani kredyt robią swoje.

Na wzrost WIGTRACER pozytywnie wpłynęły zmiany na krzywej dochodowości. Krótki koniec krzywej nie zmienił się w stosunku do miesiąca poprzedniego. Rada Polityki Pieniężnej dała wyraźnie do zrozumienia uczestnikom rynku, że nie ma co liczyć na obniżki stóp procentowych. Z kolei na długim końcu rentowości rosły w ślad za wzrostem rentowności na rynkach bazowych oraz obaw o rating Polski. Złotówka umocniła się do dolara w reakcji na poprawę sentymentu dla rynków wschodzących, ale dalszy apetyt na aprecjację złotego będzie testowany przez obniżanie prognoz polskiego PKB oraz ewentualne pogorszenie sentymentu dla rynków wschodzących w przypadku wzrostu oczekiwań na grudniową podwyżkę stóp w USA przez FED.

Dane makroekonomiczne wyprzedzające wskazują, że powinniśmy powoli wychodzić z deflacji. Konsumenci raczej nie odczuwają deflacji ponieważ ceny żywności rosną. Na końcowych odczytach nadal ciążą ceny surowców energetycznych. Pozytywny wpływ na przyszłe odczyty będzie miał efekt bazy.

WIGTracer - przebieg na tle indeksu WIG 

Ocena polskiej koniunktury gospodarczej przez pryzmat WIGTRACER mimo jego wzrostu pozostaje umiarkowanie negatywna. Najbardziej niepokoić może słabnące tempo wzrostu gospodarczego, które prawdopodobnie będzie spadać jeszcze przed dwa lub trzy kwartały. Dużym wyzwaniem będzie realizacja założeń budżetowych w 2017 roku. Już wiadomo, że wpływy z podatku handlowego i bankowego będą niższe od pierwotnych założeń. Rząd będzie szukał oszczędności w firmach i kieszeniach podatników, na co dowodem są zamiary uszczelnienia systemu podatkowego dla firm i wstępne projekty jednolitego podatku dla osób fizycznych, w którego konstrukcji można doszukać się zabierania dochodów bogatym i oddawania biednym. Jednym ze skutecznych narzędzi wspierania gospodarki jest ekspansywna polityka fiskalna, a tu raczej szykują się restrykcje fiskalne. Gwoździem do trumny dla sektora energetycznego były zapowiedzi rządu dotyczące podniesienia wartości nominalnej akcji spółek energetycznych, co jest sposobem na wyciągnięcie z tych spółek podatku od zmiany wartości kapitału własnego przez rząd kosztem pozostałych akcjonariuszy. Niestety te przychody już są zapisane w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok, która trafiła do Sejmu.

WIGTracer na dle dynamiki WIG

O ile ze spowolnieniem w gospodarce raczej się nie dyskutuje, o tyle ocena sytuacji na GPW przez pryzmat WIGTRACER nie jest już tak jednoznaczna. Należy brać pod uwagę fakt, że giełda w dużej części zdyskontowała już wpływ negatywnych zmian w gospodarce. Ciekawych obserwacji dostarcza analiza WIGTRACER na tle tempa zmian indeksu WIG rok do roku. Na wykresie widoczna jest spadkowa tendencja dynamiki WIG trwająca już od dwóch lat. W tym samym czasie barometr WIGTRACER nie sygnalizował, że gospodarka nie była aż w tak złym stanie jak to pokazała giełda. Można to uzasadnić bardzo dużą przeceną sektora bankowego i energetycznego na GPW. Słabości tej nie potwierdzają na pewno dobrze radzące sobie branże dóbr dyskrecjonalnych, IT, deweloperskiej, samochodowej, i związanych z rynkiem konsumenta.

Biorąc pod uwagę niskie wyceny niektórych sektorów w indeksie WIG oraz fakt, że dołek cyklu koniunkturalnego przypadł na lata 2009, 2013, powtarzalność cykli koniunkturalny wskazuje, że rok 2017 lub już czwarty kwartał tego roku dla GPW może okazać się okresem dna cyklu. Trudno w to wierzyć teraz w takim otoczeniu makroekonomicznym, ale z perspektywy psychologii rynków warto sięgnąć pamięcią wstecz jakie nastroje panowały na rynkach w latach 2009 i 2013. Ta miła dla inwestorów hipoteza dobrze wpisuje się w okres słabego dolara amerykańskiego i widocznej rosnącej relatywnej siły rynków rozwijających się nad rozwiniętymi.

04.10.2016, InvestTracer.com


Makroekonomiczny barometr koniunktury giełdowej WIGTRACER został opracowany przez InvestTracer.com i jest wskaźnikiem złożonym służącym do orientacyjnej oceny sytuacji na giełdzie warszawskiej oraz przewidywania kierunków zmian giełdy w horyzoncie średnioterminowym zgodnym z cyklem koniunkturalnym Kitchina w gospodarce.

Kolejnymi etapami prowadzącymi do uzyskania końcowej postaci barometru WIGTRACER są:

1. Analiza synchronizacji szerokiego spektrum wskaźników makroekonomicznych opisujących sferę realną i finansowa gospodarki z indeksem giełdowym WIG polegająca na ustaleniu korelacji wzajemnej oraz ustaleniu przesunięć czasowych punktów zwrotnych cyklu wskaźnika względem składnika cyklicznego WIG.

2. Selekcja wskaźników wykazujących największe wyprzedzenie względem WIG i największą siłę powiązania z tym indeksem.

3. Ustalenie wag- każdej kategorii zmiennych przypisano odpowiednie wagi, które są niezmienne od początku obliczania barometru.

4. Normalizacja zmiennych - ma na celu zapewnienie porównywalności WIGTRACER z WIG dlatego analizowane szeregi poddano przekształceniom, tak aby uzyskać porównywalne amplitudy wahań.

5. Łączenie wskaźników i budowa wskaźnika złożonego- WIGTRACER jest wskaźnikiem o znormalizowanej amplitudzie i został obliczony jako średnia ważona wyselekcjonowanych wskaźników prostych.

WIGTRACER jest obliczany od listopada 2011 roku a ex post został obliczony dla okresu od stycznia 2001. Barometr skutecznie zasygnalizował z wyprzedzeniem załamanie koniunktury w latach 2007 oraz 2011 roku.

Barometr koniunktury giełdowej WIGTRACER w tym baza artykuł archiwalnych i kalendarz publikacji znajdują się w serwisie InvestTracer.com oraz na portalu finansowym bankier.pl


Treść powyższych analiz i komentarzy jest wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autorów i nie może być inaczej interpretowana. Prezentowane analizy i komentarze nie stanowią rekomendacji ani porady o charakterze ogólnym w rozumieniu przepisów prawa polskiego w szczególności Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów. Autorzy ani InvestTracer.com nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podejmowanych na podstawie niniejszych komentarzy i analiz, a ich odbiorcy wykorzystują je wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność.

Źródło: InvestTracer.com