Misja: Informujemy o emisjach obligacji korporacyjnych, które sami chcielibyśmy kupić
 •  
  Jesteś zainteresowany inwestycjami w akcje?
  Skontaktuj się z nami!
 •  
  Imię:
  Nazwisko
 •  
  Miejscowość:
 •  
  Telefon:
  E-mail:
 •  
  Przewidywana kwota inwestycji:
 •  
  Dodatkowe informacje:
 •  
  Ile wynosi suma 3 i 2?
  Kod zabezpieczający:
 •  

Dlaczego warto się z nami skontaktować?

Jeśli:

 • chcą Państwo być na bieżąco informowani o wyselekcjonowanych, interesujących emisjach akcji,
 • są Państwo zainteresowani inwestowaniem w instrumenty udziałowe,
 • chcą Państwo omówić możliwości inwestowania w akcje, certyfikaty inwestycyjne oraz podobne instrumenty z osobami posiadającymi licencje doradców inwestycyjnych,

– warto skontaktować się nami:

 • poprzez wypełnienie powyższego formularza zgłoszeniowego,
 • mailowo: akcje@pib-finanse.pl,
 • telefonicznie: 532 088 734 lub 532 088 737.
Korzystanie z naszych usług jest bezpłatne!

Barometr giełdy WIGTRACER po raz kolejny mocno w górę

Makroekonomiczny barometr giełdy WIGTRACER zaskoczył pozytywnie silnym wzrostem o 15 punktów i na podstawie danych na koniec stycznia osiągnął wartość 47 punktów (poprzedni odczyt 32 punkty).  Spośród sześciu grup zmiennych wykorzystywanych do obliczania barometru aż pięć oddziaływało pozytywnie na wzrost wskaźnika: dane z sektora bankowego, umocnienie złotówki, wzrost dynamiki podaży pieniądza gotówkowego w obiegu, wzrost rentowności na długim końcu krzywej dochodowości oraz dane wyprzedzające opisujące sytuację w sektorze produkcyjnym. Jedynie wzrost inflacji działał w kierunku jego osłabienia.

 Zmiany składowych WIGTRACER

 

Po raz kolejny pozytywnie zaskoczył odczyt indeksu PMI dla polskiego sektora przemysłowego. Indeks osiągnął wartość najwyższą od 22 miesięcy. Odnotowano najszybsze od trzech lat tempo wzrostu wielkości produkcji. Przyspieszyło tempo wzrostu nowych zamówień krajowych i eksportowych. Optymizm tym razem potwierdziły badania GUS i Instytutu BIEC. Syntetyczny wskaźnik koniunktury gospodarczej dla Polski kształtuje się w styczniu na poziomie wyższym niż przed miesiącem i przed rokiem, a także nieco wyższym od średniej długookresowej. Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury w styczniu odnotował również wzrosty.  

Pozytywnie zaskoczyła zmiana indeksu PENGAB opisującego sytuację w sektorze bankowym. Indeks wzrósł o 4.9 punktów do poziomu 20 punktów. Zmiana ta jest spowodowana głównie wzrostem indeksu wyprzedzającego. W ujęciu r/r przewidywany jest w 2017 r. wzrost dynamiki większości badanych indeksów charakteryzujących aktywność klientów na podstawowych rynkach produktowych. Prognozy sześciomiesięczne dla aktywności klientów na rynku bankowym są także optymistyczne. Warto zwrócić uwagę, że na poziomie ocen i prognoz poprawiło się postrzeganie sytuacji na rynku kredytów konsumpcyjnych oraz inwestycyjnych i obrotowych dla przedsiębiorstw. Widoczny jest również wzrost depozytów gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych. Szczególnie ta pierwsza grupa wspierana jest programem 500 plus i dobrą sytuacją na rynku pracy.

Polska gospodarka zgodnie z oczekiwaniami wyszła z deflacji. Przedsiębiorcy ankietowani przez MARKIT i GUS potwierdzają widoczny wzrost presji kosztowej za sprawą presji na wzrost płac, wzrost cen ropy i metali przemysłowych. Należy spodziewać się dalszego wzrostu cen w pierwszej połowie 2017 roku. Ten czynnik działa niekorzystnie na WIGTRACER, ponieważ wzrost cen tworzy presję na przyszłe podwyżki stóp procentowych, wyższe koszty produkcji, wyższe koszty kredytów nowo zaciąganych i obsługę dotychczasowych a tym samym presję na spadek marż podmiotów gospodarczych. Dopóki inflacja jest poniżej celu NBP czynnik inflacyjny nie jest jeszcze groźny dla gospodarki. Presją na wzrost cen odczują również negatywnie gospodarstwa domowe, ponieważ wzrost cen zmniejszy ich siłę nabywczą.

Styczeń to kolejny miesiąc umacniania się złotego. Ten czynnik działa pozytywnie na barometr. Koniec krzywej dochodowości wyrażony stawkami WIBOR jest stabilny potwierdzając brak oczekiwań podwyżek stóp procentowych. Długi koniec krzywej dochodowości w styczniu odnotował zwyżki po w konsekwencji wystromiło krzywą dochodowości. Z punktu widzenia interpretacji wpływu na barometr wzrost spreadu pomiędzy długim i krótkim końcem krzywej oceniany jest pozytywnie. 

 WIGTracer - przebieg na tle indeksu WIG

Ocena polskiej koniunktury gospodarczej z perspektywy zmiennych wykorzystywanych do obliczania wskaźnika wypada pozytywnie. Oczekiwany jest wzrost produkcji oraz powrót dynamiki inwestycji na ścieżkę wzrostu w 2017 roku czemu towarzyszą dobre tendencje na rynku konsumenta. Kosztowa presja inflacyjna nie jest jeszcze wystarczająco duża, aby negatywnie wpływać na wzrost gospodarczy i nie tworzy presji na podwyżki stóp procentowych. Polska gospodarka pozostaje również pod pozytywnym wpływem poprawy sytuacji na rynkach zagranicznych. Indeks giełdowy z wyprzedzeniem dyskontuje te pozytywne tendencje w gospodarce. 

04.02.2017, InvestTracer.com


Makroekonomiczny barometr koniunktury giełdowej WIGTRACER został opracowany przez InvestTracer.com i jest wskaźnikiem złożonym służącym do orientacyjnej oceny sytuacji na giełdzie warszawskiej oraz przewidywania kierunków zmian giełdy w horyzoncie średnioterminowym zgodnym z cyklem koniunkturalnym Kitchina w gospodarce.

Kolejnymi etapami prowadzącymi do uzyskania końcowej postaci barometru WIGTRACER są:

1. Analiza synchronizacji szerokiego spektrum wskaźników makroekonomicznych opisujących sferę realną i finansowa gospodarki z indeksem giełdowym WIG polegająca na ustaleniu korelacji wzajemnej oraz ustaleniu przesunięć czasowych punktów zwrotnych cyklu wskaźnika względem składnika cyklicznego WIG.

2. Selekcja wskaźników wykazujących największe wyprzedzenie względem WIG i największą siłę powiązania z tym indeksem.

3. Ustalenie wag- każdej kategorii zmiennych przypisano odpowiednie wagi, które są niezmienne od początku obliczania barometru.

4. Normalizacja zmiennych - ma na celu zapewnienie porównywalności WIGTRACER z WIG dlatego analizowane szeregi poddano przekształceniom, tak aby uzyskać porównywalne amplitudy wahań.

5. Łączenie wskaźników i budowa wskaźnika złożonego- WIGTRACER jest wskaźnikiem o znormalizowanej amplitudzie i został obliczony jako średnia ważona wyselekcjonowanych wskaźników prostych.

WIGTRACER jest obliczany od listopada 2011 roku a ex post został obliczony dla okresu od stycznia 2001. Barometr skutecznie zasygnalizował z wyprzedzeniem załamanie koniunktury w latach 2007,2011 oraz 2015 roku.

Barometr koniunktury giełdowej WIGTRACER w tym baza artykuł archiwalnych i kalendarz publikacji znajdują się w serwisie InvestTracer.com oraz na portalu finansowym bankier.pl


Źródło: InvestTracer.com