Misja: Informujemy o emisjach obligacji korporacyjnych, które sami chcielibyśmy kupić
 •  
  Jesteś zainteresowany inwestycjami w akcje?
  Skontaktuj się z nami!
 •  
  Imię:
  Nazwisko
 •  
  Miejscowość:
 •  
  Telefon:
  E-mail:
 •  
  Przewidywana kwota inwestycji:
 •  
  Dodatkowe informacje:
 •  
  Ile wynosi suma 3 i 2?
  Kod zabezpieczający:
 •  

Dlaczego warto się z nami skontaktować?

Jeśli:

 • chcą Państwo być na bieżąco informowani o wyselekcjonowanych, interesujących emisjach akcji,
 • są Państwo zainteresowani inwestowaniem w instrumenty udziałowe,
 • chcą Państwo omówić możliwości inwestowania w akcje, certyfikaty inwestycyjne oraz podobne instrumenty z osobami posiadającymi licencje doradców inwestycyjnych,

– warto skontaktować się nami:

 • poprzez wypełnienie powyższego formularza zgłoszeniowego,
 • mailowo: akcje@pib-finanse.pl,
 • telefonicznie: 532 088 734 lub 532 088 737.
Korzystanie z naszych usług jest bezpłatne!

Mocny spadek barometru giełdy WIGTRACER w maju

Makroekonomiczny barometr giełdy WIGTRACER obliczony na podstawie danych za maj spadł o 19 punktów i osiągnął wartość 13 punktów. W stosunku do poprzednich odczytów spadek jest istotny. W maju głównie dwa czynniki oddziaływały mocno w kierunku spadku: mierniki produkcji oraz rynkowe stopy procentowe. Ujemnie na wskaźnik wpłynął również spadek PENGAB, który opisuje sytuację w sektorze bankowym. Pozytywnie na wskaźnik oddziaływała umacniająca się złotówka oraz wzrost tempa zmian podaży pieniądza. Neutralna dla odczytu pozostała inflacja CPI, która miesiąc do miesiąca pozostała na 2 proc. poziomie. 

Zmiany składowych WIGTRACER 

W maju PMI dla Polski spadł do poziomu 52,7 z 54,1 w kwietniu. To najwolniejsze tempo wzrostu od pół roku w polskim przemyśle sygnalizowane przez PMI. Ogólny wskaźnik koniunktury w przetwórstwie przemysłowym publikowany przez GUS spadł w maju z poziomu 9,6 do 8,1. Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej (SI) ukształtował się w maju również na poziomie niższym niż przed miesiącem.

Na spadek WIGTRACER wpływ miały, poza miernikami produkcji, spadki rentowności na długim końcu krzywej dochodowości. Rentowność obligacji dziesięcioletnich w ujęciu miesiąc do miesiąca obniżyła się z 3,46% do 3,22%. Wzrost cen obligacji na długim końcu, w konsekwencji spadek rentowności to zasługa poprawy perspektyw makroekonomicznych Polski. Spadek rentowności na długim końcu oraz stabilny krótki koniec powoduje obniżenie spreadu pomiędzy długim i krótkim końcem, a to zmienna, która negatywnie oddziałuje na WIGTRACER. Negatywne zmiany na krzywej dochodowości rekompensuje mocny złoty, który z tych samych powodów w ostatnim miesiącu kontynuuje trend umacniania.

W maju indeks PENGAB odnotował spadek wartości o 1,8 pkt do poziomu 24.0 pkt. Zmiana ta wynika z wpływu czynników sezonowych, które w maju oddziałują zarówno na indeks ocen oraz indeks wyprzedzający. Mimo dwumiesięcznej korekty obecny poziom indeksu utrzymuje się powyżej średniej notowanej w ostatnich kilku latach.

Warszawski Indeks giełdowy stracił w maju na wartości w stosunku do kwietnia. Spadki nie są jeszcze na tyle istotne, aby już przesądzać zakończenie trendu wzrostowego. WIGTRACER od kilku miesięcy nie podąża za indeksem WIG. Widoczna dywergencja oznacza, że to WIGTRACER z wyprzedzeniem sygnalizuje możliwość wystąpienia korekty. W alternatywnym scenariuszu giełda dyskontuje obecnie przyszłe lepsze dane na temat polskiej gospodarki.  Historyczne odczyty WIGTRACER na tle WIG pokazują, że taka dywergencja, występuje rzadko i nie utrzymuje się długo. 

WIGTracer - przebieg na tle indeksu WIG 

04.06.2017, InvestTracer.com


Makroekonomiczny barometr koniunktury giełdowej WIGTRACER został opracowany przez InvestTracer.com i jest wskaźnikiem złożonym służącym do orientacyjnej oceny sytuacji na giełdzie warszawskiej oraz przewidywania kierunków zmian giełdy w horyzoncie średnioterminowym zgodnym z cyklem koniunkturalnym Kitchina w gospodarce.

Kolejnymi etapami prowadzącymi do uzyskania końcowej postaci barometru WIGTRACER są:

1. Analiza synchronizacji szerokiego spektrum wskaźników makroekonomicznych opisujących sferę realną i finansowa gospodarki z indeksem giełdowym WIG polegająca na ustaleniu korelacji wzajemnej oraz ustaleniu przesunięć czasowych punktów zwrotnych cyklu wskaźnika względem składnika cyklicznego WIG.

2. Selekcja wskaźników wykazujących największe wyprzedzenie względem WIG i największą siłę powiązania z tym indeksem.

3. Ustalenie wag- każdej kategorii zmiennych przypisano odpowiednie wagi, które są niezmienne od początku obliczania barometru.

4. Normalizacja zmiennych - ma na celu zapewnienie porównywalności WIGTRACER z WIG dlatego analizowane szeregi poddano przekształceniom, tak aby uzyskać porównywalne amplitudy wahań.

5. Łączenie wskaźników i budowa wskaźnika złożonego- WIGTRACER jest wskaźnikiem o znormalizowanej amplitudzie i został obliczony jako średnia ważona wyselekcjonowanych wskaźników prostych.

WIGTRACER jest obliczany od listopada 2011 roku a ex post został obliczony dla okresu od stycznia 2001. Barometr skutecznie zasygnalizował z wyprzedzeniem załamanie koniunktury w latach 2007,2011 oraz 2015 roku.

Barometr koniunktury giełdowej WIGTRACER w tym baza artykuł archiwalnych i kalendarz publikacji znajdują się w serwisie InvestTracer.com oraz na portalu finansowym bankier.pl


Źródło: InvestTracer.com