Misja: Informujemy o emisjach obligacji korporacyjnych, które sami chcielibyśmy kupić
 •  
  Jesteś zainteresowany inwestycjami w akcje?
  Skontaktuj się z nami!
 •  
  Imię:
  Nazwisko
 •  
  Miejscowość:
 •  
  Telefon:
  E-mail:
 •  
  Przewidywana kwota inwestycji:
 •  
  Dodatkowe informacje:
 •  
  Ile wynosi suma 3 i 2?
  Kod zabezpieczający:
 •  

Dlaczego warto się z nami skontaktować?

Jeśli:

 • chcą Państwo być na bieżąco informowani o wyselekcjonowanych, interesujących emisjach akcji,
 • są Państwo zainteresowani inwestowaniem w instrumenty udziałowe,
 • chcą Państwo omówić możliwości inwestowania w akcje, certyfikaty inwestycyjne oraz podobne instrumenty z osobami posiadającymi licencje doradców inwestycyjnych,

– warto skontaktować się nami:

 • poprzez wypełnienie powyższego formularza zgłoszeniowego,
 • mailowo: akcje@pib-finanse.pl,
 • telefonicznie: 532 088 734 lub 532 088 737.
Korzystanie z naszych usług jest bezpłatne!

Barometr giełdy WIGTRACER w październiku na nieznacznym minusie

Makroekonomiczny barometr giełdy WIGTRACER obliczony na podstawie danych za październik 2017 spadł o 1 punkt, korygując nieznacznie 11 punktowy, wrześniowy wzrost. W październiku poszczególne grupy zmiennych wykorzystywane do obliczania wskaźnika zmieniły się nieznacznie. Umiarkowanie pozytywny wpływ na końcowy odczyt barometru miały czynniki podaży pieniądza i sytuacja w sektorze bankowym. Z kolei grupy zmiennych produkcyjnych, rynkowe stopy procentowe, kurs złotego oraz inflacja działały w kierunku obniżenia końcowego odczytu. Jedyną zmienną, która zasługuje w październiku na uwagę to wzrost inflacji CPI do poziomu 2,2% z 1,8%. 

Zmiany składowych WIGTRACER

 

PMI dla Polski w październiku 53,4 to wynik tylko o 0,3 punktu niższy w stosunku do danych wrześniowych. Odczyty PMI potwierdzają utrzymujące się ożywienie w polskiej gospodarce. Czynnikiem mającym najbardziej pozytywny wpływ na najnowszy wynik PMI był wzrost nowych zamówień, których liczba rośnie nieprzerwanie od trzech lat. Autorzy PMI przewidują, że wzrost produkcji przemysłowej osiągnie poziom 6 proc. i będzie najszybszy od 2011 roku. Coraz bardziej uwidacznia się presja inflacyjna. Inflacja cen zakupów była najwyższa od siedmiu miesięcy, a ceny wyrobów gotowych wzrosły w drugim najszybszym tempie od sześciu i pół roku.

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce w październiku 2017 roku wzrósł o 1,5 punktu w stosunku do wartości z miesiąca poprzedniego. Nie przekroczył jednak swego ostatniego lokalnego szczytu z lipca br. Od kwietnia br. oscyluje on wokół poziomu 170 punktów bez zdecydowanej tendencji do dalszego wzrostu, ani też do spadku. Jak podkreślają autorzy wskaźnika „wiele wskazuje na to, że pro- wzrostowe impulsy popytowe pochodzące z rynku krajowego stopniowo wyczerpują się, znaczącą rolę ogrywa zaś popyt zagraniczny, który sprzyja eksportowi firm zagranicznych, które ulokowały swoją działalność w Polsce. Inwestycje w dalszym ciągu nie odgrywają istotnej roli we wzroście gospodarczym”

W październiku dyrektorzy przedsiębiorstw ankietowani przez GUS z większości badanych obszarów działalności zgłaszają korzystne oceny koniunktury, zbliżone do prezentowanych przed miesiącem.

Październikowy PENGAB mierzący koniunkturę bankową utrzymuje od kilku miesięcy stabilną tendencję wzrostową. W październiku indeks miesiąc do miesiąca pozostał niemal na tym samym poziomie i wynosi obecnie 25.8 pkt. Spadła aktywność klientów indywidualnych na rynku kredytów mieszkaniowych oraz przedsiębiorców na rynku depozytów bieżących. Jedynymi obszarami, w których odnotowano poprawę są depozyty osób prywatnych oraz kredyty obrotowe. przedsiębiorstw.

Podaż pieniądza (M3) wyniosła 1 275,94 mld zł na koniec września 2017 r., podał Narodowy Bank Polski. Oznacza to wzrost o 0,5% miesiąc do miesiąca. Wartość gotówki w obiegu (poza kasami banków) wzrosła o 1,1% w ujęciu miesięcznym i wyniosła 180,9 mld zł. Czynnikiem pozytywnie kontrybuującym do WIGTRACER jest wzrost dynamiki pieniądza gotówkowego w obiegu.

Coraz bardziej wyraźnie w gospodarce uwidacznia się presja inflacyjna. Rosną oczekiwania inflacyjne konsumentów i producentów. Towarzyszy im najwyższy od 2008 roku wzrost funduszu wynagrodzeń, który wyzwala presję popytową. Jednocześnie, rosnące koszty prowadzenia działalności gospodarczej skłaniają firmy do podnoszenia cen, a spadek wartości złotego obserwowany w ostatnich miesiącach przekłada się na wyższe ceny importu.

Wzrost oczekiwań inflacyjnych jest jednym z czynników wzrostu rentowności obligacji. W październiku rentowność obligacji 10 letnich wzrosła nieznacznie, ale już początek listopada przynosi widoczną presję dalszego wzrostu rentowności i spadek cen na długim końcu.  

Ocena sytuacji gospodarczej i sektora bankowego przez pryzmat wskaźników wyprzedzających jest pozytywna. Gospodarka znajduje się w fazie ożywienia gospodarczego. Sprzyjające jest również otoczenie zewnętrzne, szczególnie poprawa sytuacji gospodarczej w Niemczech. Rada Polityki Pieniężnej nie spieszy się z podwyżkami stóp procentowych, mimo coraz bardziej widocznej presji inflacyjnej. Wzrost inflacji konsumenta i producenta, głównie kosztów wytworzenia i kosztów pracy będzie stopniowo wywierał presję na spadek marż przedsiębiorstw. Takiemu obrazowi gospodarki towarzyszy dobra koniunktura giełdowa mierzona indeksem WIG, który wyraźnie oderwał się od przebiegu wykresu, którym podąża WIGTRACER. Jeśli spojrzymy na tendencję w sektorze spółek małych z indeksu sWIG80 to widzimy silną tendencję spadkową zapoczątkowaną w marcu 2017 roku. 

WIGTracer - przebieg na tle indeksu WIG

 

 

05.11.2017, InvestTracer.com


Makroekonomiczny barometr koniunktury giełdowej WIGTRACER został opracowany przez InvestTracer.com i jest wskaźnikiem złożonym służącym do orientacyjnej oceny sytuacji na giełdzie warszawskiej oraz przewidywania kierunków zmian giełdy w horyzoncie średnioterminowym zgodnym z cyklem koniunkturalnym Kitchina w gospodarce.

Kolejnymi etapami prowadzącymi do uzyskania końcowej postaci barometru WIGTRACER są:

1. Analiza synchronizacji szerokiego spektrum wskaźników makroekonomicznych opisujących sferę realną i finansowa gospodarki z indeksem giełdowym WIG polegająca na ustaleniu korelacji wzajemnej oraz ustaleniu przesunięć czasowych punktów zwrotnych cyklu wskaźnika względem składnika cyklicznego WIG.

2. Selekcja wskaźników wykazujących największe wyprzedzenie względem WIG i największą siłę powiązania z tym indeksem.

3. Ustalenie wag- każdej kategorii zmiennych przypisano odpowiednie wagi, które są niezmienne od początku obliczania barometru.

4. Normalizacja zmiennych - ma na celu zapewnienie porównywalności WIGTRACER z WIG dlatego analizowane szeregi poddano przekształceniom, tak aby uzyskać porównywalne amplitudy wahań.

5. Łączenie wskaźników i budowa wskaźnika złożonego- WIGTRACER jest wskaźnikiem o znormalizowanej amplitudzie i został obliczony jako średnia ważona wyselekcjonowanych wskaźników prostych.

WIGTRACER jest obliczany od listopada 2011 roku a ex post został obliczony dla okresu od stycznia 2001. Barometr skutecznie zasygnalizował z wyprzedzeniem załamanie koniunktury w latach 2007,2011 oraz 2015 roku.

Barometr koniunktury giełdowej WIGTRACER w tym baza artykuł archiwalnych i kalendarz publikacji znajdują się w serwisie InvestTracer.com oraz na portalu finansowym bankier.pl