Misja: Informujemy o emisjach obligacji korporacyjnych, które sami chcielibyśmy kupić
 •  
  Jesteś zainteresowany inwestycjami w akcje?
  Skontaktuj się z nami!
 •  
  Imię:
  Nazwisko
 •  
  Miejscowość:
 •  
  Telefon:
  E-mail:
 •  
  Przewidywana kwota inwestycji:
 •  
  Dodatkowe informacje:
 •  
  Ile wynosi suma 3 i 2?
  Kod zabezpieczający:
 •  

Dlaczego warto się z nami skontaktować?

Jeśli:

 • chcą Państwo być na bieżąco informowani o wyselekcjonowanych, interesujących emisjach akcji,
 • są Państwo zainteresowani inwestowaniem w instrumenty udziałowe,
 • chcą Państwo omówić możliwości inwestowania w akcje, certyfikaty inwestycyjne oraz podobne instrumenty z osobami posiadającymi licencje doradców inwestycyjnych,

– warto skontaktować się nami:

 • poprzez wypełnienie powyższego formularza zgłoszeniowego,
 • mailowo: akcje@pib-finanse.pl,
 • telefonicznie: 532 088 734 lub 532 088 737.
Korzystanie z naszych usług jest bezpłatne!

Jak kupić akcje?

Inwestor, który zamierza ulokować swoje środki w akcje musi zastanowić się, jakiego rodzaju inwestycje go interesują. W zależności od rynku, na którym kupowane są akcje, możliwe do zastosowania są różne strategie inwestycyjne, różny jest horyzont inwestycyjny, różne są możliwości wyjścia z inwestycji.

Podstawowym podziałem rynku akcji jest podział na rynek pierwotny i wtórny:

 • rynek pierwotny – na tym rynku to emitent jest sprzedającym akcje. Spółka dokonuje emisji akcji, które obejmują inwestorzy w zamian za wniesione do spółki wkłady pieniężne (czasami także wkłady niepieniężne). Spółka ustala cenę emisyjną akcji, za którą nabędą je inwestorzy. Emisja najczęściej organizowana jest przez dom maklerski lub inny podmiot doradczy, które pobierają swoje wynagrodzenie za organizację emisji od emitenta. Inwestorzy zwykle nie ponoszą dodatkowych kosztów transakcji (prowizji).
 • rynek wtórny – na rynku wtórnym dochodzi do transakcji pomiędzy dwoma inwestorami. Kiedy jeden z inwestorów decyduje o sprzedaży posiadanych akcji, a drugi stwierdza, że kupi akcje, dochodzi do zawarcia transakcji. Transakcja zawierana jest po cenie ustalonej na giełdzie. Giełda gromadzi wszystkie zlecenia kupna i sprzedaży złożone przez inwestorów, w momencie, kiedy znajdą się dwie strony chcące zawrzeć transakcję po tym samym kursie, dochodzi do realizacji zlecenia. Pośrednikiem przekazującym zlecenia na giełdę są domy maklerskie, które za swoje usługi pobierają od inwestorów prowizję brokerską od każdej zawartej transakcji.

W Polsce zorganizowany obrót wtórny akcjami odbywa się na dwóch platformach – rynku głównym oraz rynku alternatywnym NewConnect. Obydwa te rynki zorganizowane są przez tą samą spółkę – Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Na rynku głównym notowane są największe spółki i inne instrumenty finansowe. Rynek NewConnect przeznaczony jest głównie dla mniejszych spółek, będących na wcześniejszym etapie rozwoju.

Więcej:

Oferty pierwotne akcji

Rynek wtórny akcji

Rachunek inwestycyjny

Akcje na Giełdzie Papierów Wartościowych

Akcje na NewConnect


 

Oferty pierwotne akcji

 

Oferty pierwotne akcji związane są z potrzebami kapitałowymi spółki-emitenta. Spółka, która do rozwoju potrzebuje większych środków obrotowych czy inwestycyjnych, decydując się na emisję akcji zbiera od inwestorów kapitał. Inwestorzy kupujący akcje liczą na dywidendy oraz/lub na wzrost kursu akcji w związku z poprawą sytuacji spółki, spowodowaną między innymi przez zdobycie środków na rozwój od inwestorów. Nowi inwestorzy staja się współwłaścicielami spółki, a dotychczasowi akcjonariusze zmniejszają swój udział w kapitale akcyjnym spółki. Oddają część własności firmy w ręce nabywców akcji nowej emisji.

Spółka chcąca przeprowadzić emisję do szerszego kręgu inwestorów robi to najczęściej we współpracy z domem maklerskim lub innym podmiotem doradczym (organizatorzy emisji). Podejmowane są uchwały o emisji, tworzone są odpowiednie dokumenty emisyjne, organizatorzy emisji przeprowadzają akcję promocyjną oferty, w końcu następuje etap zbierania zapisów i wpłat od inwestorów. Żeby wziąć udział w takich ofertach należy wcześniej nawiązać kontakt z organizatorem emisji, łatwiej jednak można to zrobić zgłaszając się do zespołu PIB-Akcje, który na bieżąco zbiera i przekazuje inwestorom informacje o atrakcyjnych emisjach akcji i innych instrumentów udziałowych.

Polskie przepisy prawne pozwalają prowadzić ofertę akcji na dwa sposoby:

 • Oferta publiczna – kierowana do nieograniczonej liczby inwestorów,
 • Oferta prywatna – takie oferty kierowane są do co najwyżej 149 inwestorów.

W ofertach publicznych sprzedawane są najczęściej duże emisje. W celu przeprowadzenia oferty publicznej sporządzany jest prospekt emisyjny (lub w wyjątkowych wypadkach inne dokumenty, np. memorandum inwestycyjne), które muszą wpierw zostać zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego. Prospekt emisyjny to obszerny, często kilkusetstronicowy dokument, zawierający pełne informacje o emitencie oraz o prowadzonej ofercie akcji. Prospekty emisyjne są „lekturą obowiązkową” każdego inwestora działającego na rynku pierwotnym.

Oferty publiczne organizowane są przez duże firmy inwestycyjne, najczęściej domy maklerskie. Informacje o ofertach są szeroko dostępne – w internecie, prasie, tv. Inwestor, który zamierza wziąć udział w ofercie publicznej akcji musi w czasie trwania oferty złożyć odpowiedni zapis w jednym z punktów sieci sprzedaży danej emisji.

Z publicznym trybem emisji atrakcyjnych akcji związane jest zjawisko dużych redukcji zapisów. Masowo rozpowszechniane informacje o ofercie powodują często napływ tak wielu chętnych na akcje, że w efekcie pojawia się ich zbyt wielu, popyt przekracza ilość oferowanych akcji i zapisy zostają zredukowane. W przypadku redukcji inwestor otrzymuje tylko część akcji, na które złożył zapis. Skala redukcji podawana jest w procentach – jeżeli redukcja wynosi 40%, to inwestor otrzymuje tylko 60% akcji, na które złożył zapis (inwestorowi składającemu zapis na 100 akcji przydzielone zostanie 60 akcji).

W drodze ofert prywatnych organizowane są najczęściej mniejsze emisje. W przypadku spółek zamierzających zadebiutować na NewConnect zdarzają się emisje o wartości od kilkuset tysięcy złotych. Wartość ofert prywatnych przeważnie nie przekracza kilkudziesięciu milionów złotych.

Organizatorami ofert prywatnych akcji są domy maklerskie, ale często również inne podmioty doradcze, a nawet kancelarie prawne. Oferty prywatne nie mogą być szeroko reklamowane, więc żeby wziąć udział w emisji należy wcześniej zgłosić się do odpowiedniego organizatora. W momencie emisji inwestor może wtedy być zaproszony do udziału w ofercie prywatnej. Serwis PIB-Akcje.pl na bieżąco gromadzi informacje o ofertach od wielu organizatorów emisji. Korzystając z serwisu PIB-Akcje.pl inwestor zyskuje możliwość uczestniczenia w ofertach prywatnych akcji wielu różnych organizatorów emisji. Aby otrzymywać informacje o wyselekcjonowanych ofertach prywatnych akcji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

W drodze ofert prywatnych organizowane są często emisje Pre-IPO (Initial Public Offering – pierwsza oferta publiczna). Po zorganizowaniu emisji Pre-IPO i spełnieniu oczekiwanych warunków, spółka przeprowadza emisję IPO (pierwszą ofertę publiczną), debiutując następnie na giełdzie. Dla inwestorów emisje Pre-IPO mogą być prawdziwą okazją, gdyż cena emisyjna w takich ofertach jest często znacząco niższa niż w późniejszym IPO.

W transakcjach na rynku pierwotnym, zarówno w ofertach prywatnych, jak i publicznych, często określana jest minimalna wartość zapisu. W przypadku ofert publicznych próg ten jest przeważnie ustalany na niższym poziomie (nawet kilkaset złotych), niż w ofertach prywatnych (często 10.000 zł i więcej). Warto też zwrócić uwagę, że kupując akcje w ofercie pierwotnej nie płaci się prowizji od transakcji.


 

Rynek wtórny akcji

 

Po wyemitowaniu akcji przez spółkę istnieje możliwość zawierania transakcji akcjami pomiędzy inwestorami. Są to tzw. transakcje na rynku wtórnym. Spółka z tytułu zawarcia transakcji pomiędzy dwoma inwestorami nie otrzymuje żadnych wpływów. Istnieją trzy sposoby zawierania transakcji na rynku wtórnym, we wszystkich przypadkach transakcje są obłożone dodatkowym kosztem.

 • Transakcje na rynku zorganizowanym – parkiet główny giełdy oraz alternatywny system obrotu NewConnect. Zawierane za pośrednictwem domów maklerskich lub innych firm inwestycyjnych. Kosztem inwestora jest tzw. prowizja maklerska, której wysokość jest uzależniona od biura maklerskiego, w którym inwestor ma swój rachunek. Prowizję płaci się zarówno przy kupnie, jak i przy sprzedaży akcji.
 • Transakcje za pośrednictwem firm inwestycyjnych. Inwestor zawiera transakcje z firmą inwestycyjną (np. domem maklerskim), lub dom maklerski wskazuje drugą stronę transakcji. Wysokość opłat jest każdorazowo negocjowana. Koszt zawarcia transakcji może ponosić jedna ze stron transakcji lub obie strony transakcji. W przypadku, gdy stroną transakcji staje się firma inwestycyjna (kupując akcje na tzw. „własne książki”), koszt transakcji dla inwestora może nie występować, ponieważ cena transakcji stwarza firmie inwestycyjnej szanse na osiągnięcie zysku w inny sposób (np. zarobek na spreadzie).
 • Transakcje cywilnoprawne. Żeby zawrzeć taką transakcję inwestor sam musi znaleźć jej drugą stronę. Transakcje cywilnoprawne obłożone są podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) w wysokości 2% wartości transakcji. Zapłata podatku jest solidarnym obowiązkiem zarówno sprzedającego, jak i kupującego akcje, jednak zwyczajowo przyjmuje się, że podatek płaci sprzedający.

Część spółek decyduje się na wprowadzenie swoich akcji do obrotu zorganizowanego na głównym parkiecie giełdy lub na rynku alternatywnym NewConnect. Dla inwestora notowanie akcji spółki na rynku oznacza trzy podstawowe zalety: płynność, rynkową wycenę i informacje.

 • Płynność – akcje spółki notowanej na rynku w każdej chwili łatwo kupić i sprzedać, a akcjonariusz nie musi sam poszukiwać chętnych do odkupienia jego akcji. W porównaniu do spółki niepublicznej o wiele łatwiej jest zamknąć swoją inwestycję. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że akcje notowane na rynku mogą być mniej lub bardziej płynne – łatwiej jest sprzedać akcje dużej spółki, będącej w indeksie WIG30, co innego w przypadku małej spółki notowanej w systemie jednolitym lub na NewConnect. Istotna jest też ilość wolnych akcji w obrocie, tzw. free float – w przypadku niektórych spółek inwestorzy strategiczni mogą posiadać zdecydowaną większość akcji będących w obrocie, w rękach małych inwestorów może znajdować się mało akcji, kilka-kilkanaście procent, co również nie pozostaje bez wpływu na płynność danych akcji.
 • Rynkowa wycena – przyjmuje się, że wycena ustalona przez rynek jest zbliżona do rzeczywistej wartości spółki. Dzięki wprowadzeniu akcji na giełdę inwestor zyskuje więc wiedzę o wartości posiadanych akcji. Ponadto wycena akcji notowanych na rynku jest najczęściej wyższa niż wycena akcji nienotowanych – dzięki temu, że akcje są płynne i łatwiej je sprzedać ich wycena jest wyższa (nie zawiera dyskonta związanego z koniecznością poszukiwania inwestora chcącego odkupić akcje). Korzyść dla inwestora jest oczywista – jego akcje są więcej warte przez sam fakt notowania na rynku.
 • Informacje o spółce – wszystkie spółki notowane w obrocie zorganizowanym muszą regularnie przekazywać informacje o sobie i swojej działalności. Katalog informacji jest szeroki i określony w rozporządzeniu dotyczącym obowiązków informacyjnych spółek publicznych. Do najistotniejszych informacji należą raporty okresowe – roczne, półroczne, kwartalne, które oprócz sprawozdań finansowych zawierają informacje o zdarzeniach zaszłych w okresie, który obejmuje sprawozdanie. Raporty bieżące dotyczą wydarzeń, które mają istotny wpływ na działalność emitenta. Dzięki raportom bieżącym i okresowym inwestor posiada więc pełną informację o swoich inwestycjach.

Akcje notowane na giełdach mają formę zdematerializowaną, tzn. że nie występują w formie papierowych dokumentów. Wszystkie akcje notowane na GPW i NewConnect zarejestrowane są w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW), który prowadzi system ewidencji i rozliczania transakcji. KDPW gwarantuje bezpieczeństwo obrotu papierami wartościowymi.

Transakcje na giełdzie rozliczane są w terminie trzech dni roboczych od zawarcia transakcji (D+3). Oznacza to, że kupując akcje stajemy się ich właścicielami w trzecim dniu roboczym (rozliczeniowym) po zawarciu transakcji. Jeżeli transakcja zawarta zostanie w poniedziałek, inwestor stanie się właścicielem kupionych akcji w czwartek. To samo dotyczy sprzedaży i wpływu środków pieniężnych z transakcji na rachunek – przepływy pieniężne odbywają się w dniu D+3.


 

Rachunek maklerski

 

Aby móc handlować akcjami notowanymi na giełdzie i NewConnect należy posiadać rachunek maklerski. Dom maklerski jest łącznikiem pomiędzy inwestorem a giełdą i umożliwia inwestorowi zawieranie transakcji. Otwarcie rachunku jest proste – wystarczy udać się do wybranego domu maklerskiego z dowodem osobistym lub wypełnić odpowiedni wniosek przez Internet. Zlecenia można składać osobiście w domu maklerskim, ale też poprzez internet i telefonicznie.

Aby kupić lub sprzedać akcje należy złożyć odpowiednie zlecenie. Dom maklerski przekaże zlecenie inwestora na giełdę i jeżeli znajdzie się odpowiednie zlecenie przeciwstawne, dochodzi do transakcji.

Składając zlecenie należy podać:

 • rodzaj zlecenia – kupno/sprzedaż,
 • nazwę akcji (lub innych instrumentów finansowych),
 • ilość akcji do kupna/sprzedaży (wolumen),
 • limit kursu – w przypadku kupna akcji podaje się najwyższą cenę, po której chce się kupić akcje, w przypadku zlecenia sprzedaży inwestor musi podać najniższą cenę, po której gotowy jest sprzedać akcje,
 • datę ważności zlecenia,
 • typ zlecenia – na Giełdzie Papierów Wartościowych dostępne są różne, nowoczesne typy zleceń, umożliwiające konstruowanie różnorakich strategii inwestycyjnych.

Transakcje zawierane na giełdzie związane są z opłatą na rzecz domu maklerskiego, w którym posiadamy rachunek inwestycyjny. Za każde zrealizowane zlecenie pobierana jest prowizja maklerska najczęściej liczona w procentach wartości transakcji. Dom maklerski z pobieranych prowizji musi z kolei zapłacić opłaty na rzecz Giełdy Papierów Wartościowych oraz rozliczającego transakcje Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Wysokość prowizji to bardzo istotna dla Inwestora kwestia. Wpływ wysokości prowizji od transakcji na giełdzie w uproszczony sposób (kapitał nie jest pomniejszany o naliczoną prowizję) przedstawia poniższa tabelka. Początkowy portfel akcji w wysokości 100.000 zł przynosi zysk w wysokości 15% rocznie, przy czym całością akcji obraca się pięć razy w ciągu roku (czyli jak w średnio aktywnej strategii). Przedstawiono dwie wysokości prowizji – 0,38 oraz 0,48%

 

 

Prowizja

Rok

Kapitał

0,38%

0,48%

 

100 000,00

 

 

1

115 000,00

1 900,00

2 400,00

2

132 250,00

2 185,00

2 760,00

3

152 087,50

2 512,75

3 174,00

4

174 900,63

2 889,66

3 650,10

5

201 135,72

3 323,11

4 197,62

6

231 306,08

3 821,58

4 827,26

7

266 001,99

4 394,82

5 551,35

8

305 902,29

5 054,04

6 384,05

9

351 787,63

5 812,14

7 341,65

10

404 555,77

6 683,96

8 442,90

 

 

 

 

 

suma zapłaconych prowizji

38 577,06

48 728,92

 

prowizja zapłacona/ kapitał końcowy

9,54%

12,05%

 

W wypadku prowizji w wysokości 0,38% zapłacono łącznie 38.577,06 zł prowizji co stanowi 9,54% końcowej wartości portfela! W przypadku podwyższenia prowizji o 0,1% do 0,48% wartości te to odpowiednio 48.728,92 zł prowizji i 12,05% końcowej wartości portfela – o 10.151,86 zł więcej! Widać wyraźnie, że wysokość prowizji istotnie decyduje o końcowym wyniku Inwestora.

W większości domów maklerskich tabele opłat i prowizji przewidują obniżoną prowizję w przypadku kiedy stosuje się tzw. daytrading, czyli kupowanie i sprzedawanie akcji w ciągu tego samego dnia. Daytrading w przypadku inwestycji w akcje jest rzadziej stosowany niż np. na rynku forex. Najczęściej daytradingiem zajmują się profesjonalni inwestorzy, często używający automatycznych (komputerowych) systemów inwestycyjnych.

Warto przypomnieć, że na rynku pierwotnym transakcje nie są obciążone prowizją maklerską.

Biorąc pod uwagę korzyści, jakie może dać rachunek maklerski warto też zwrócić uwagę, czy środki pieniężne na rachunku inwestycyjnym są oprocentowane. Jeżeli tak, to w przypadku posiadania wolnej gotówki inwestor zyskuje odsetki. Niestety najczęściej oprocentowanie rachunków brokerskich jest stosunkowo niskie. Wybierając rachunek maklerski warto też zwrócić uwagę czy dom maklerski oferuje możliwość skorzystania z linii kredytowej i czy będziemy mogli kupować akcje z tzw. odroczonym terminem płatności.

Część swoich oszczędności można lokować w akcje na Indywidualnym Koncie Emerytalnym – IKE. Takie rozwiązanie niesie ze sobą korzystne dla Inwestora efekty podatkowe. Decydując się na długoterminowe inwestycje na IKE można odroczyć zapłatę podatku dochodowego od zysków kapitałowych, odsetek i dywidend do czasu wypłaty środków z rachunku lub wręcz uzyskać całkowite zwolnienie z tych podatków. Takie rozwiązanie w przypadku wieloletnich inwestycji pozwala na korzystanie w ich trakcie z większych środków (w czasie trwania inwestycji nie płacimy podatku) oraz z większej siły procentu składanego, powodując istotne zwiększenie zysków.


 

Akcje na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW)

 

Na Giełdzie Papierów Wartościowych oprócz akcji i obligacji notowane jest wiele różnych instrumentów, umożliwiających inwestorom konstruowanie rozbudowanych strategii inwestycyjnych. Notowane są prawa do akcji, prawa poboru, ETF-y, produkty strukturyzowane, instrumenty pochodne, certyfikaty inwestycyjne, możliwa jest również krótka sprzedaż wybranych instrumentów finansowych.

Na wielu z tych instrumentów płynność, czyli możliwość łatwej sprzedaży, jest bardzo wysoka. Warszawska giełda uzyskała na tyle dużą popularność, że na podstawowych akcjach i innych instrumentach, czeka wystarczająca ilość zleceń kupna i sprzedaży, by móc nimi w każdej chwili swobodnie handlować.

Notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych odbywają się z wykorzystaniem systemu transakcyjnego UTP (Universal Trading Platform). System UTP jest zdolny przetwarzać ogromną liczbę dyspozycji – 20 tys. zleceń na sekundę. Poprzednio stosowany przez GPW system Warset był zdolny obsłużyć tylko kilkaset zleceń na sekundę. System UTP jest stosowany między innymi przez giełdy w Nowym Jorku, Paryżu, Amsterdamie i Lizbonie.

System UTP umożliwia:

 • korzystanie ze światowych standardów w zakresie systemów giełdowych,
 • wzrost płynności notowanych w systemie instrumentów,
 • dostęp do szerokiej gamy instrumentów finansowych,
 • dostęp do zaawansowanych technik handlu, np. inwestowania na podstawie algorytmów komputerowych,
 • dostęp do nowoczesnych rozwiązań tradingowych, np. przez nowe typy zleceń.

Notowania w UTP odbywają się w dwóch systemach: ciągłym i jednolitym. Podstawową różnicą między tymi dwoma systemami notowań jest, że w systemie jednolitym kurs akcji jest ustalany dwukrotnie w ciągu dnia (na fixingach), handel odbywa się również dwukrotnie w ciągu dnia, za każdym razem po pół godziny. Z kolei w systemie notowań ciągłych transakcje można zawierać w dowolnym momencie w godzinach od 9.00 do 17.05, kursy akcji w systemie ciągłym mogą zmieniać się z każdą transakcją i zależą od wypadkowej popytu i podaży.

Harmonogram sesji na GPW w systemie notowań jednolitych:

8.30-11.00

Faza przez otwarciem - składanie zleceń na otwarcie, publikowanie Teoretycznego Kursu Otwarcia (TKO), transakcje nie są zawierane

11.00

Faza otwarcia - określanie kursu jednolitego (fixing), zlecenia są realizowane

11.00-11.30

Faza dogrywki - składanie i realizacja zleceń po kursie jednolitym ustanowionym na fixingu

11.30-15.00

Faza przez otwarciem - składanie zleceń na otwarcie, publikowanie Teoretycznego Kursu Otwarcia (TKO), transakcje nie są zawierane

15.00

Faza otwarcia - określanie kursu jednolitego (fixing), zlecenia są realizowane

15.00-15.30

Faza dogrywki - składanie i realizacja zleceń po kursie jednolitym ustanowionym na fixingu

15.30-17.05

Faza przez otwarciem - składanie zleceń na kolejną sesję

Harmonogram sesji na GPW w systemie notowań ciągłych:

8.30-9.00

Faza przez otwarciem - składanie zleceń na otwarcie, publikowanie Teoretycznego Kursu Otwarcia (TKO), transakcje nie są zawierane

9.00

Faza otwarcia - określanie kursu otwarcia, realizacja zleceń wprwwadzonych w fazie przed otwarciem, nowe zlecenia nie są przyjmowane

9.00-16.50

Faza notowań ciągłych - przyjmowanie i realizacja zleceń

16.50-17.00

Faza przed zamknięciem - składanie zleceń na zamknięcie, transakcje nie są zawierane

17.00

Faza zamknięcia - określenie kursu zamknięcia, realizacja zleceń wprowadzonych w fazie przed zamknięciem

17.00-17.05

Faza dogrywki - składanie i realizacja zleceń po kursie równym kursowi zamknięcia

Harmonogramy aktualne na dzień 2 stycznia 2014 roku, źródło: gpw.pl

 

Giełda oblicza szereg indeksów, w skład których wchodzą różne spółki. Według stanu na grudzień 2013 r. publikowano 26 indeksów. Do najpopularniejszych indeksów należą:

 • WIG20 – obliczany od 16 kwietnia 1994 roku indeks 20 największych i najbardziej płynnych spółek giełdowych, główny indeks warszawskiej giełdy,
 • WIG – najstarszy, pierwszy indeks GPW – pierwsze kwotowanie nastąpiło 16 kwietnia 1991 roku, obejmuje wszystkie spółki na giełdzie, które spełniają założone kryteria uczestnictwa,
 • mWIG40 (kontynuacja MIDWIG) – obliczany od 31 grudnia 1997 roku indeks 40 średnich spółek,
 • sWIG80 (kontynuacja WIRR) – obliczany od 31 grudnia 1994 r. indeks 80 małych spółek,
 • WIG Plus – indeks małych spółek o kapitalizacji giełdowej nie większej niż 50 mln euro, które nie wchodzą w skład indeksów WIG20, mWIG40, sWIG80,
 • WIG30 – indeks 30 największych i jednocześnie najbardziej płynnych spółek giełdowych, najmłodszy spośród indeksów, obliczany od 23 września 2013 r.

Wykres indeksu WIG

Dużą grupą indeksów stanowią subindeksy sektorowe:

 • WIG-banki - obliczany od 31 grudnia 1998 roku
 • WIG-budownictwo - obliczany od 31 grudnia 1998 roku
 • WIG-chemia - obliczany od 19 września 2008 roku
 • WIG-deweloperzy - obliczany od 15 czerwca 2007 roku
 • WIG-energia - obliczany od 31 grudnia 2009 roku
 • WIG-informatyka - obliczany od 31 grudnia 1998 roku
 • WIG-media - obliczany od 31 grudnia 2004 roku
 • WIG-paliwa - obliczany od 31 grudnia 2005 roku
 • WIG-spożywczy - obliczany od 31 grudnia 1998 roku
 • WIG-surowce - obliczany od 31 grudnia 2010 roku
 • WIG-telekomunikacja - obliczany od 31 grudnia 1998 roku

Ponadto obliczane są indeksy:

 • WIG30TR - obliczany od 23 września 2013 roku. W odróżnieniu od indeksu WIG30, WIG30TR jest indeksem dochodowym, co oznacza, że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę zarówno ceny zawartych w nim transakcji oraz dochody z tytułu dywidend.
 • WIG20TR - obliczany od 3 grudnia 2012 roku. W odróżnieniu od indeksu WIG20, WIG20TR jest indeksem dochodowym, co oznacza że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę zarówno ceny zawartych w nim transakcji oraz dochody z  tytułu dywidend.
 • WIG20short - obliczany od 4 maja 2009 roku. Kształtuje się symetrycznie do indeksu WIG20 tzn. przy spadku WIG20 o 10 pkt. WIG20short rośnie o 10 pkt.
 • WIG20lev - obliczany od 4 maja 2009 roku. Stanowi dźwignię w stosunku do indeksu WIG20: podąża zgodnie z kierunkiem WIG20, ale z dwukrotnie większą siłą tj. wzrost WIG20 o 10 pkt. powoduje wzrost WIG20lev o 20 pkt. i odwrotnie.
 • WIGdiv - obliczany od 31 grudnia 2010 roku. Obejmuje do 30 spółek, które są uczestnikami indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80, które charakteryzują się najwyższą stopą dywidendy na koniec sierpnia każdego roku i regularnie tę dywidendę wypłacały w latach poprzednich.
 • WIG-CEE - obliczany od 30 maja 2012 roku. W skład indeksu wchodzą akcje spółek notowanych zarówno na Głównym Rynku GPW jak i na NewConnect z następujących krajów: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Ukraina i Węgry.
 • WIG-Poland - obliczany przez giełdę od 22 grudnia 2003 roku. W skład indeksu wchodzą wyłącznie akcje polskich spółek notowanych na Głównym Rynku GPW, które spełnią bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach.
 • WIG-Ukraine – obliczany od 4 maja 2011 roku. W skład indeksu wchodzą spółki notowane na GPW, których siedziba lub centrala znajduje się na Ukrainie lub których działalność prowadzona jest w największym stopniu w tym kraju.
 • RESPECT - obliczany od 19 listopada 2009 r. Obejmuje firmy odpowiedzialne społecznie notowane na Głównym Rynku GPW.

 

Akcje na NewConnect (NC)

 

NewConnect jest organizowanym przez warszawską giełdę rynkiem akcji w formule alternatywnego systemu obrotu (ASO). Rynek NewConnect rozpoczął swoją działalność 30 sierpnia 2007 roku i powstał jako rynek dla mniejszych i średnich spółek o wysokim potencjale wzrostu. Według stanu na koniec listopada 2013 r. na rynku NewConnect notowanych jest blisko 450 spółek. Liczba ta ulega jednak szybkim zmianom – część spółek przenosi się na główny parkiet GPW, pojawia się też dużo nowych emitentów.

NewConnect jest rynkiem dla inwestorów świadomych ryzyka – notowane na nim akcje często charakteryzują się niższą płynnością i mogą podlegać znacznym wahaniom. Część spółek bankrutuje i jest wycofywana z rynku. Inwestorzy z awersją do ryzyka powinni raczej zająć się lokowaniem swoich oszczędności w akcje z rynku głównego, obligacje korporacyjne, czy inne zabezpieczone formy długu. Z drugiej strony podwyższone ryzyko może oznaczać ponadprzeciętne zyski – często spółki notowane na NewConnect gwałtownie zyskują na wartości.

Według stanu na koniec listopada 2013 r. NewConnect publikuje dwa indeksy:

NCIndex – pierwszy indeks NewConnect, obliczany od 30 sierpnia 2007 r. W skład NCIndex wchodzą wszystkie notowane na NewConnect spółki. Do obliczania indeksu wlicza się również dochody z dywidend i praw poboru.

NCIndex30 – obliczany od 31 grudnia 2012 r. W jego skład wchodzi trzydzieści najbardziej płynnych akcji spółek notowanych na NewConnect. Do obliczania indeksu wlicza się również dochody z dywidend i praw poboru.

Wykres indeksu NCIndex30

Harmonogram sesji na NewConnect w systemie notowań jednolitych:

8.30 – 11.00

Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie)

11.00

Faza otwarcia (określanie kursu na otwarciu – fixing)

11.00 – 11.30

Dogrywka

11.30 – 15.00

Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na następne otwarcie)

15.00

Faza otwarcia (określanie kursu na otwarciu – fixing)

15.00 – 15.30

Dogrywka

15.30 – 17.05

Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na następne otwarcie)

Harmonogram sesji na NewConnect w systemie notowań ciągłych:

8.30 – 9.00

Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie)

09.00

Faza otwarcia (określanie kursu na otwarciu)

9.00 – 16.50

Faza notowań ciągłych

16.50 – 17.00

Faza przed zamknięciem (przyjmowanie zleceń na zamknięcie)

17.00

Faza zamknięcia (określanie kursu na zamknięciu)

17.00 – 17.05

Dogrywka

Harmonogramy aktualne na dzień 2 stycznia 2014 roku, źródło: newconnect.pl

Spółki na NewConnect zaliczane są do jednego z trzech segmentów:

 • NewConnect Lead (NC Lead) – do tego segmentu zaliczone są najsolidniejsze spółki na NC, które spełniają szereg wymagań dotyczących m.in. kapitalizacji, płynności, czy standardów komunikacji z inwestorami. W segmencie tym notowani są emitenci mający wysoki potencjał rozwoju i możliwość przejścia na rynek główny GPW.
 • NewConnect High Liquidity Risk (NC HLR) – segment dla spółek o podwyższonym ryzyku płynności.
 • NewConnect Super High Liquidity Risk (NC SHLR) – o bardzo wysokim ryzyku płynności, takie, wobec których ogłoszono upadłość lub nastąpiło otwarcie procesu likwidacji.